Có 2 kết quả:

核电荷数 hé diàn hè shù核電荷數 hé diàn hè shù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) electric charge on nucleus
(2) atomic number

Từ điển Trung-Anh

(1) electric charge on nucleus
(2) atomic number