Có 1 kết quả:

合婚 hé hūn ㄏㄜˊ ㄏㄨㄣ

1/1

hé hūn ㄏㄜˊ ㄏㄨㄣ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

casting a couple's fortune based on their bithdates (old)