Có 3 kết quả:

合輯 hé jí ㄏㄜˊ ㄐㄧˊ合辑 hé jí ㄏㄜˊ ㄐㄧˊ合集 hé jí ㄏㄜˊ ㄐㄧˊ

1/3

Từ điển Trung-Anh

(1) compilation
(2) compilation album

Từ điển Trung-Anh

(1) compilation
(2) compilation album

hé jí ㄏㄜˊ ㄐㄧˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) collection
(2) compilation