Có 2 kết quả:

核結構 hé jié gòu核结构 hé jié gòu

1/2

hé jié gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear structure

hé jié gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear structure