Có 1 kết quả:

合金 hé jīn

1/1

hé jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alloy

Một số bài thơ có sử dụng