Có 2 kết quả:

核門檻 hé mén jiàn核门槛 hé mén jiàn

1/2

hé mén jiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear threshold

hé mén jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nuclear threshold