Có 2 kết quả:

核燃料后处理 hé rán liào hòu chǔ lǐ核燃料後處理 hé rán liào hòu chǔ lǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

nuclear fuel reprocessing

Từ điển Trung-Anh

nuclear fuel reprocessing