Có 2 kết quả:

核四級共振 hé sì jí gòng zhèn核四级共振 hé sì jí gòng zhèn

1/2

Từ điển Trung-Anh

nuclear quadrupole resonance (physics)

Từ điển Trung-Anh

nuclear quadrupole resonance (physics)