Có 2 kết quả:

何許 hé xǔ何许 hé xǔ

1/2

hé xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) what place
(2) what time
(3) how