Có 2 kết quả:

何許人 hé xǔ rén何许人 hé xǔ rén

1/2

hé xǔ rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) what kind of person

Một số bài thơ có sử dụng

hé xǔ rén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(literary) what kind of person