Có 4 kết quả:

合叶 hé yè合葉 hé yè合頁 hé yè合页 hé yè

1/4

hé yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hinge

hé yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hinge

hé yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hinge

hé yè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

hinge