Có 1 kết quả:

合院 hé yuàn

1/1

hé yuàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

courtyard house