Có 2 kết quả:

核战斗部 hé zhàn dòu bù核戰斗部 hé zhàn dòu bù

1/2

Từ điển Trung-Anh

nuclear warhead

Từ điển Trung-Anh

nuclear warhead