Có 2 kết quả:

合着 hé zhe ㄏㄜˊ 合著 hé zhe ㄏㄜˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) (implying sudden realization) so
(2) after all

Từ điển Trung-Anh

(1) (dialect) (implying sudden realization) so
(2) after all

Một số bài thơ có sử dụng