Có 1 kết quả:

合作方 hé zuò fāng

1/1

hé zuò fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(business) partner