Có 2 kết quả:

褐翅鴉鵑 hè chì yā juān ㄏㄜˋ ㄔˋ ㄧㄚ ㄐㄩㄢ褐翅鸦鹃 hè chì yā juān ㄏㄜˋ ㄔˋ ㄧㄚ ㄐㄩㄢ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater coucal (Centropus sinensis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) greater coucal (Centropus sinensis)