Có 2 kết quả:

賀爾蒙 hè ěr méng ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ贺尔蒙 hè ěr méng ㄏㄜˋ ㄦˇ ㄇㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

hormone (loanword)

Từ điển Trung-Anh

hormone (loanword)