Có 2 kết quả:

褐河乌 hè hé wū褐河烏 hè hé wū

1/2

hè hé wū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown dipper (Cinclus pallasii)

hè hé wū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) brown dipper (Cinclus pallasii)