Có 2 kết quả:

賀年卡 hè nián kǎ贺年卡 hè nián kǎ

1/2

hè nián kǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

New Year greeting card

hè nián kǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

New Year greeting card