Có 2 kết quả:

褐胁雀鹛 hè xié què méi褐脅雀鶥 hè xié què méi

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rusty-capped fulvetta (Alcippe dubia)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rusty-capped fulvetta (Alcippe dubia)