Có 2 kết quả:

黑百灵 hēi bǎi líng黑百靈 hēi bǎi líng

1/2

hēi bǎi líng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black lark (Melanocorypha yeltoniensis)

hēi bǎi líng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) black lark (Melanocorypha yeltoniensis)