Có 2 kết quả:

黑頂蛙口鴟 hēi dǐng wā kǒu chī黑顶蛙口鸱 hēi dǐng wā kǒu chī

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hodgson's frogmouth (Batrachostomus hodgsoni)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Hodgson's frogmouth (Batrachostomus hodgsoni)