Có 2 kết quả:

黑喉紅臀鵯 hēi hóu hóng tún bēi ㄏㄟ ㄏㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄣˊ ㄅㄟ黑喉红臀鹎 hēi hóu hóng tún bēi ㄏㄟ ㄏㄡˊ ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨㄣˊ ㄅㄟ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-vented bulbul (Pycnonotus cafer)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-vented bulbul (Pycnonotus cafer)