Có 1 kết quả:

黑喉毛角燕 hēi hóu máo jiǎo yàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Nepal house martin (Delichon nipalense)