Có 1 kết quả:

黑喉雪雀 hēi hóu xuě què ㄏㄟ ㄏㄡˊ ㄒㄩㄝˇ ㄑㄩㄝˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Pere David's snowfinch (Pyrgilauda davidiana)