Có 2 kết quả:

黑胸歌鴝 hēi xiōng gē qú黑胸歌鸲 hēi xiōng gē qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-tailed rubythroat (Calliope pectoralis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-tailed rubythroat (Calliope pectoralis)