Có 1 kết quả:

哼唱 hēng chàng

1/1

hēng chàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hum
(2) to croon