Có 2 kết quả:

恆星際 héng xīng jì恒星际 héng xīng jì

1/2

héng xīng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interstellar
(2) between the fixed stars

héng xīng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) interstellar
(2) between the fixed stars