Có 2 kết quả:

横坐标 héng zuò biāo橫座標 héng zuò biāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) horizontal coordinate
(2) abscissa

Từ điển Trung-Anh

(1) horizontal coordinate
(2) abscissa