Có 2 kết quả:

轟轟 hōng hōng轰轰 hōng hōng

1/2

hōng hōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) booming
(2) roaring

Một số bài thơ có sử dụng

hōng hōng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) booming
(2) roaring