Có 2 kết quả:

轟烈 hōng liè轰烈 hōng liè

1/2

hōng liè

phồn thể

Từ điển phổ thông

vang dội

Một số bài thơ có sử dụng

hōng liè

giản thể

Từ điển phổ thông

vang dội