Có 2 kết quả:

紅背紅尾鴝 hóng bèi hóng wěi qú红背红尾鸲 hóng bèi hóng wěi qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-backed redstart (Phoenicurus erythronotus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-backed redstart (Phoenicurus erythronotus)