Có 2 kết quả:

紅超巨星 hóng chāo jù xīng红超巨星 hóng chāo jù xīng

1/2

Từ điển Trung-Anh

red supergiant (star)

Từ điển Trung-Anh

red supergiant (star)