Có 2 kết quả:

紅腹紅尾鴝 hóng fù hóng wěi qú红腹红尾鸲 hóng fù hóng wěi qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged redstart (Phoenicurus erythrogastrus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) white-winged redstart (Phoenicurus erythrogastrus)