Có 2 kết quả:

紅喉姬鶲 hóng hóu jī wēng红喉姬鹟 hóng hóu jī wēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) taiga flycatcher (Ficedula albicilla)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) taiga flycatcher (Ficedula albicilla)