Có 2 kết quả:

紅喉山鷓鴣 hóng hóu shān zhè gū红喉山鹧鸪 hóng hóu shān zhè gū

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-throated partridge (Arborophila rufogularis)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-throated partridge (Arborophila rufogularis)