Có 2 kết quả:

紅鈴蟲 hóng líng chóng ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ红铃虫 hóng líng chóng ㄏㄨㄥˊ ㄌㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) pink bollworm
(2) Pectinophora gassypiella

Từ điển Trung-Anh

(1) pink bollworm
(2) Pectinophora gassypiella