Có 2 kết quả:

紅鈴蟲 hóng líng chóng红铃虫 hóng líng chóng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) pink bollworm
(2) Pectinophora gassypiella

Từ điển Trung-Anh

(1) pink bollworm
(2) Pectinophora gassypiella