Có 2 kết quả:

紅樹 hóng shù红树 hóng shù

1/2

hóng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) red mangrove (Rhizophora mangle)
(2) CL:棵[ke1]