Có 2 kết quả:

紅尾歌鴝 hóng wěi gē qú红尾歌鸲 hóng wěi gē qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-tailed robin (Larvivora sibilans)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-tailed robin (Larvivora sibilans)