Có 2 kết quả:

紅尾水鴝 hóng wěi shuǐ qú ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ红尾水鸲 hóng wěi shuǐ qú ㄏㄨㄥˊ ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄩˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) plumbeous water redstart (Phoenicurus fuliginosus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) plumbeous water redstart (Phoenicurus fuliginosus)