Có 2 kết quả:

紅脅藍尾鴝 hóng xié lán wěi qú红胁蓝尾鸲 hóng xié lán wěi qú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-flanked bluetail (Tarsiger cyanurus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-flanked bluetail (Tarsiger cyanurus)