Có 2 kết quả:

紅脅繡眼鳥 hóng xié xiù yǎn niǎo红胁绣眼鸟 hóng xié xiù yǎn niǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-flanked white-eye (Zosterops erythropleurus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) chestnut-flanked white-eye (Zosterops erythropleurus)