Có 2 kết quả:

紅胸啄花鳥 hóng xiōng zhuó huā niǎo ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ红胸啄花鸟 hóng xiōng zhuó huā niǎo ㄏㄨㄥˊ ㄒㄩㄥ ㄓㄨㄛˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄧㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fire-breasted flowerpecker (Dicaeum ignipectus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) fire-breasted flowerpecker (Dicaeum ignipectus)