Có 1 kết quả:

猴痘病毒 hóu dòu bìng dú ㄏㄡˊ ㄉㄡˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

monkey pox virus