Có 2 kết quả:

喉結 hóu jié ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ喉结 hóu jié ㄏㄡˊ ㄐㄧㄝˊ

1/2

Từ điển phổ thông

yết hầu, trái cổ

Từ điển Trung-Anh

(1) Adam's apple
(2) laryngeal prominence

Từ điển phổ thông

yết hầu, trái cổ

Từ điển Trung-Anh

(1) Adam's apple
(2) laryngeal prominence