Có 1 kết quả:

喉塞音 hóu sè yīn ㄏㄡˊ ㄙㄜˋ ㄧㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

glottal stop