Có 2 kết quả:

猴头菇 hóu tóu gū ㄏㄡˊ ㄊㄡˊ ㄍㄨ猴頭菇 hóu tóu gū ㄏㄡˊ ㄊㄡˊ ㄍㄨ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Hericium erinaceus

Từ điển Trung-Anh

Hericium erinaceus