Có 1 kết quả:

喉咽 hóu yān

1/1

hóu yān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) laryngopharynx
(2) fig. a key position

Một số bài thơ có sử dụng