Có 2 kết quả:

候补名单 hòu bǔ míng dān候補名單 hòu bǔ míng dān

1/2

Từ điển Trung-Anh

waiting list

Từ điển Trung-Anh

waiting list