Có 2 kết quả:

候風地動儀 hòu fēng dì dòng yí ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ候风地动仪 hòu fēng dì dòng yí ㄏㄡˋ ㄈㄥ ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132

Từ điển Trung-Anh

the world's first seismograph invented by Zhang Heng 张衡 in 132